Фонетика і правопис

Співвідношення звуків і літер

Уживання апострофа

Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження (1)

Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження (2)

Правопис е та и у префіксах

М'які приголосні звуки

М'які та пом'якшені приголосні звуки

Глухі звуки

Вимова голосних і приголосних звуків

Ненаголошені Е та И в префіксах

Ненаголошені Е та И

Подвоєння букв внаслідок збігу приголосних

Подовжені м'які приголосні

Уживання апострофа

Уживання м'якого знака

Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ(ий), - ств(о)

Співвідношення звуків та букв (я,ю,є)

М’який знак

Зміни приголосних при додаванні суфікса -ськ-

Алфавіт

Правопис е та и в суфіксах

Правопис префіксів

Наголос

Лексика. Фразеологія

Пряме і переносне значення слова

Багатозначні слова

Кросворд. Кодекс гімназиста

Фразеологія

Кросворд-переклад

Морфологія і правопис

Правопис слів із частинами напів- і пів-

Правопис складних слів

Складні іменники

Поділ іменників на відміни

Правопис іменників ІІІ відміни в О.в. однини

Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини

Мешканці України

Рід іменника

Відміни іменників

Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини

Правопис суфіксів в іменниках

Способи творення іменників 1

Способи творення іменників 2

Не іменниками

Кросворд "Не з іменниками"

Групи прикметників

Групи прикметників за значеннням

Ступені порівняння прикметників

Правопис суфіксів -ов-, -ев- (-єв-) у прикметниках 1

Зміни приголосних при творенні вищого ступеня порівняння прикметників

Правопис суфіксів -ов-, -ев- (-єв-) у прикметниках 2

Розряди займенників за заначенням

Правопис займенників

Групи числівників за значенням

Котра година?

Визначення дієвідміни

Правопис НЕ з дієсловом

Правопис складних і складених прислівників

Правопис прислівників, утворених від числівників

Правопис прислівників, утворених від іменників

Правопис прислівників, утворених від прикметників

Написання прийменників

Розрізнення прийменників та префіксів

Похідні та непохідні прийменники

Сполучник

Сполучники сурядності та підрядності

Правопис слів із частками

Синтаксис та пунктуація

Словосполучення

Вправа-редагування

Узагальнення вивченого "Словосполучення. Речення"

Складові частини речення

Підмет

Присудок

Складений іменний присудок

Означення

Правопис непоширених прикладок